Algemeen:
Extenso Skincare
www.extensoskincare.nl
Extenso For Men
www.extensoformen.nl
Akileïne
www.akileine.nl
 

Organisaties voor pedicure of schoonheidsspecialiste:
Anbos
www.anbos.nl
ProVoet
www.provoet.nl
ProCERT
www.procert.nl

Samenwerkende partners in de ketenzorg voor diabetes voetzorg:
Synchroon                                                           www.synchroon.info
Buchrnhornen                                                    www.buchrnhornen.nl
Podotherapie Dennemann                             www.podotherpiedennemann.nl
Podotherapie Makkelijk Lopen                      www.makkelijklopen.nl
Podotherapie Peeters                                     www.podotherapiepeeters.nl

Diabetes Mellitus:
Diabetes fonds                                                 www.diabetesfonds.nl                
Diabetesvereniging Nederland                     www.dvn.nl
Informatiefolders Diabetes Mellitus           www.novonordisk.nl

Reuma
Reuma fonds                                                      www.reumafonds.nl
Reuma Informatie Centrum                          www.reumalijn.nl