Algemene Voorwaarden Beauty & Feet Ilona
Met deze AV hoop ik op een prettige samenwerking.
Is er toch iets, dan hoor ik het graag van u. Laatste wijziging 18 maart 2018.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Feet Ilona en een cliënt waarop Beauty & Feet Ilona deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten

Beauty & Feet Ilona zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty & Feet Ilona zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging en/of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk te informeren.

 1. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of per
e-mail gemaakt worden.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak - Beauty & Feet Ilona door te geven. De afmelding kan per telefoon of per e-mail.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig na komt, dan mag Beauty & Feet Ilona 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Beauty & Feet Ilona de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en Jurisprudentie daarover zegt.

 1. Ambulant

Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door Beauty & Feet Ilona gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Mochten er huisdieren aanwezig zijn, deze gelieve in een aparte ruimte te plaatsen indien mogelijk.  Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt kan Beauty & Feet Ilona de behandeling weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 1. Tarieven en betaling

Beauty & Feet Ilona vermeld alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk www.beautyfeet-ilona.nl. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per pin te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 10 dagen over te maken op IBAN nr. NL47 RABO 0152 3360 60 t.n.v. Beauty & Feet Ilona te Oss onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Voor cliënten die vallen onder de Diabetes Voetzorg zal de factuur voor de medisch noodzakelijke voetzorg worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

 1. Personeel in de praktijk

Indien Beauty & Feet Ilona dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

 1. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Beauty & Feet Ilona voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Beauty & Feet Ilona aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty & Feet Ilona neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en bij ambulante behandelingen ook op een klantenkaart.
Beauty & Feet Ilona behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Beauty & Feet Ilona zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de cliënt.

 • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn NAW gegevens noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
 • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
 • Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten en/of huidafwijkingen op een papieren of digitale anamnese kaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn huid/voet problemen. Ook voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar de behandelde (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
 • Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voet- of gezichtsbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, het hebben van Diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
 • Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van mijn behandelingen met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere medische disciplines.

Ik heb te allen tijde recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure/schoonheidsspecialiste zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren geweest bij de dienstverlening

 1. Geheimhouding

Beauty & Feet Ilona is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aart van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of en gerechtelijke uitspraak, Beauty & Feet Ilona verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Beauty & Feet Ilona is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de cliënt verstrekt is over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty & Feet Ilona is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Beauty & Feet Ilona.

Diefstal wordt door Beauty & Feet Ilona altijd gemeld bij de politie.

 

 1. Garantie

Beauty & Feet Ilona geeft 10 dagen garantie op de behandeling en producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 1. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk worden gemeld aan Beauty & Feet Ilona.
Beauty & Feet Ilona dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Beauty & Feet Ilona de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty & Feet Ilona en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 1. Gedrag en huisdieren

De cliënt behoort huisdieren buiten de praktijk te laten wachten en dient zich in de praktijk te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Feet Ilona het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Feet Ilona en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud van en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Wet WKKGZ

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hierin staat vermeld:

Beauty & Feet Ilona gaat uit van een bovenstaande bijlage en aanpak.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode